ما برای ارائه رهبران ارشد بسیار فراتر از تحقیقات ویژه فناوری خود توسعه یافته ایم

بینش ویژه

با ما تماس بگیرید

Service

پورتال ایزی مد

Admission

The easymed scheduling and admission system is a solution to facilitate the process of receiving schedules from doctors and health centers

پرونده سلامت

Electronic Health Record

Electronic health records in easymed system, according to the standards and frameworks set by the health system, accessible at the different level to medical health and treatment.

E-Prescribing

Easymed system provide the possibility of sending a doctor’s prescription directly from a medical center to pharmacy, laboratory, radiography, as well as provide sending to insurance organization.

Telemedicine

Telemedicine includes care, diagnosis, counseling, and treatment. includes audio, video and text communication with medical data educational content transmission

EASYMED APPLICATION

Make an appointment easily with the easymed online system, enter the information in the electronic records, write electronic prescription, contact your doctor any where.

Request Demo

Please fill  the form to request a demo.

Easymed system is an integrated and intelligent solution by providing diverse electronic services in the health care systems. such as electronic health records, e-prescribing, health care, follow-up of the treatment process.

@All Right Reserved By EASYMED