ما برای ارائه رهبران ارشد بسیار فراتر از تحقیقات ویژه فناوری خود توسعه یافته ایم

بینش ویژه

با ما تماس بگیرید

Admission

Ease of schedule a patient and admission with easymed

The easymed scheduling and admission system is a solution to facilitate the process of receiving schedules from doctors and health centers,and by using the scheduling service on the web page and mobile application also provides fast and 24-hour access for physicians.easymed scheduling and admission has the following capabilities:

1-online and in-person schedule a patient

2-define shifts and attendance for easier schedule a patient

3-in group or individual patient shifts

4-admission of patients according to doctors visit and nursing services

5-inquiry of identity and insurance eligibility

6-cash desk management separately for refrence medical units

7-reports and charts of cash desk performance

8-report on cash receipt and payment transactions

EASYMED APPLICATION

Make an appointment easily with the easymed online system, enter the information in the electronic records, write electronic prescription, contact your doctor any where.

Request Demo

Please fill  the form to request a demo.

Easymed system is an integrated and intelligent solution by providing diverse electronic services in the health care systems. such as electronic health records, e-prescribing, health care, follow-up of the treatment process.

@All Right Reserved By EASYMED