ما برای ارائه رهبران ارشد بسیار فراتر از تحقیقات ویژه فناوری خود توسعه یافته ایم

بینش ویژه

با ما تماس بگیرید

E-Prescribing

Easymed associate with e-prescribing

Easymed system provide the possibility of sending a doctor’s prescription directly from a medical center to pharmacy, laboratory, radiography, as well as provide sending to insurance organization. it would help healthcare system to eliminate traditional prescribing and it will helping to have a high accuracy also registers electronically in the patient’s medical records. Easymed e-prescribing service has the following capabilities:

1.prescribing medicine, tests, services

2.register history, test results and medical images

3.control of insurance, pharmaceutical and medical rules

4.exchange of prescription with electronic health records

5.define drug and laboratory patterns for faster patients prescription registration

6.ability to seeing and repeat the previous prescriptions of the patients

7.electronic referral of patients to other physicians and health center

8.display patient document information and diagnoses

9.register the doctor’s diagnosis based on standard codes(ICD 10)

10.reporting based on diagnosis, type of medications, physicians, services.

EASYMED APPLICATION

Make an appointment easily with the easymed online system, enter the information in the electronic records, write electronic prescription, contact your doctor any where.

Request Demo

Please fill  the form to request a demo.

Easymed system is an integrated and intelligent solution by providing diverse electronic services in the health care systems. such as electronic health records, e-prescribing, health care, follow-up of the treatment process.

@All Right Reserved By EASYMED